Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského, od 1. února bude zavedena dávka otcovské poporodní péče a od 1. června dojde k zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného. Přinášíme podrobnější popis těchto změn. 

Zvýšení nemocenského - účinnost od 1. ledna 2018

 • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále
 • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu

Zavedení dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské - účinnost od 1. února 2018

 • nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,
 • nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku,
 • výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu,
 • výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení,
 • o dávku si mohou nejdříve dne 1. 2. 2018 požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017,
 • pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou.

Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné - účinnost od 1. června 2018

Podmínky pro nárok:

 • u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 7 denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,

 • ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,

 • ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by žili s ošetřovaným v domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, družky),

 • u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících,

 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,

 • v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči,

 • dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),

 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,

 • zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody

Zdroj: ČSSZ
Vytisknout