Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

Cílem služby je:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v oblasti zdravotnictví (ORL, foniatrie, praktičtí, odborní lékaři), sociální (OSVZ, OSSZ, ÚP), vzdělávací (speciální školy pro SP i „běžné“) a dalších oblastech (např. bytové, majetkové atd.); tlumočnické služby vyžadují i orgány soudní, Policie ČR, posudkové orgány, zaměstnavatelé, ÚSP, Domovy pro seniory a obdobné instituce.

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. 

Je rovněž zajišťováno hromadné tlumočení různých osvětových a informačních akcí v rámci organizačních složek SNN v ČR.

Kontakty na tlumočníky SNN v ČR
Etický kodex tlumočníků znakového jazyka

Etický kodex určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakového jazyka při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese.

 1. Tlumočník je mostem mezi neslyšícím a dalším účastníkem komunikace, který neovládá komunikační způsoby neslyšících. Tlumočí věrně, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník vytváří podmínky, aby účastníci  rozhovoru měli  pocit, že nehovoří s tlumočníkem, ale spolu.
 2. Tlumočník respektuje nezávislost klienta, následuje způsob komunikace, kterému  neslyšící klient dává přednost.
 3. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti nebo schopnosti, tlumočení odmítne.
 4. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.
 5. Tlumočník je za každých okolností vázán mlčenlivostí, která se týká jak obsahu tlumočení, tak osobních dat klienta a veškerých informací o něm. 
 6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst. 
 7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodů  špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by  nedokázal  být neutrální vůči tlumočenému sdělení a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi. 
 8. Tlumočník sleduje vývoj své profese  a její náplň u nás i ve světě, učí se znát kulturu neslyšících , doplňuje své vědomosti a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 9. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje soustavně o spolupráci s ostatními tlumočníky  při prosazování  a obhajobě společných profesních zájmů.
 10. Tlumočník za svou profesionální práci vyžaduje finanční kompenzaci. 
 11. Tlumočník se při výkonu své profese řídí platnými zákony a předpisy, zná etický kodex a dodržuje ho.

Vytisknout