O nás

Vznik Svazu 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR vznikl dne 8. května 1990 jako neziskové občanské sdružení, registrované pod Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-134/90-R. 

Zápis ve spolkovém rejstříku


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s. je spolek, který je veden ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 166. 

Pobočné spolky

SNN v ČR, z.s. má celorepublikovou působnost. 

Sdružuje ve svých 54 pobočných spolcích cca 4 000 členů s různým sluchovým postižením.

Celkem máme 54 pobočných spolků:

 • 5 poradenských center s registrovanými sociálními službami
 • 3 krajské organizace (Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj)
 • 17 spolků pro neslyšící
 • 24 spolků pro nedoslýchavé
 • 3 spolky smíšené
 • Centrum denních služeb pro sluchově postižené v Brně
 • Jachtařský klub Delfín 


Obecně prospěšné společnosti

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je zakladatelem 5 obecně prospěšných společností, které jsou též poskytovateli registrovaných sociálních služeb.

 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
 • Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.
 • Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 
 • Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
 • Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je poskytovatelem tlumočnické služby prostřednictvím Centra zprostředkování tlumočení neslyšícím,

které realizuje celorepublikovou tlumočnickou službu neslyšícím. 

Poslání 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby. Podporujeme zajištění informační a komunikační bezbariérovosti. Toho dosahujeme prostřednictvím svých programů a pobočných spolků. 

Programy a cíle

Svaz se podílí na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro sluchově postižené občany.

Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity, sloužící potřebám a zájmům osob se sluchovým postižením.

Svaz je poskytovatelem i uživatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O Sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů. Tato jeho činnost je zaměřena především na osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na rozsah a druh jejich sluchového postižení. Podrobnější rozpracování konkrétní činnosti Svazu je předmětem interních předpisů a dokumentů Svazu. Jednotlivé pobočné spolky jako samostatné subjekty práv a povinností rozhodují sami o tom, zda-li budou rovněž poskytovateli a uživateli sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů.


Při své činnosti může Svaz i každý jeho pobočný spolek spolupracovat a postupovat v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty působícími v ČR i mimo ČR. Svaz i jeho pobočné spolky mohou za tímto účelem uzavírat s příslušnými právními subjekty rovněž smlouvy o součinnosti.

Svaz plní a realizuje těmito stanovami vytyčené cíle a úkoly především na celorepublikové úrovni. Jednotlivé pobočné spolky tak činí na regionální úrovni, rozsah je určen registrací. V tomto smyslu je Svaz zastřešujícím subjektem činnosti jednotlivých organizačních jednotek, na kterých spočívá prioritní odpovědnost za úspěšnou realizaci cílů a úkolů Svazem vytyčených. Není-li v těchto stanovách vysloveně stanoveno jinak, Svaz ani jeho vrcholné orgány nejsou v odpovědnostním vztahu vůči jednotlivým pobočným spolkům.

Svaz a jeho pobočné spolky:
a) Zajišťují především:  programy sociálních a volno časových aktivit, sociálně právní a technické poradenství (základní i odborné), tlumočnické služby, aktivizační služby a služby sociální rehabilitace, zahraniční styky související s předmětem jejich činnosti, zpracování a uplatňování projektů na vypsaná dotační řízení k programům pro osoby se sluchovým postižením.

b) Spolupůsobí při zajišťování: vzdělávání včetně rekvalifikací osob se sluchovým postižením a těch, kteří o osoby se sluchovým postižením pečují, pracovních příležitostí a podmínek pro pracovní a společenskou rehabilitaci osob se sluchovým postižením, rehabilitační péče včetně distribuce protetických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a příslušenství, přípravy a tvorby právních předpisů týkajících se osob se sluchovým postižením.

Vytisknout