I KDYŽ NESLYŠÍME, POTŘEBUJEME VĚDĚT

LOGO EU

Projekt „I když neslyšíme, potřebujeme vědět!“, registrační číslo: Z.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013002, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Cílem projektu je realizace celoživotního vzdělávání osob se sluchovým postižením a tím navázat na

sociální služby pro osoby se sluchovým postižením (tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby,

odborné sociální poradenství). Bude vytvořen ucelený vzdělávací systém pro tuto cílovou skupinu se

zaměřením na finanční gramotnost, lékovou gramotnost, "protišmejdí" gramotnost a další oblasti.

Jaký problém projekt řeší?

V ČR žije přibližně 400 000 osob se sluchovým postižením. Jde o osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, s tinnitem (pískání v uších) či uživatele kochleárních implantátů-cílová skupina projektu. Cílová skupina je mnohdy ohrožena tzv. měkkým sociálním vyloučením, které je společností víceméně předpokládáno a tolerováno. Dle kvalifikovaného odhadu (oficiální statistiky neexistují) v BMO žije cca 16 000 osob se sluchovým postižením, z toho 500 uživatelů znakového jazyka.

Identifikované klíčové problémy:

1) Český jazyk je pro uživatele znakového jazyka jazykem "druhým", tedy jazykem cizím. Kromě hluchoty a problémů v komunikaci jsou ohroženi velkým informačním deficitem a nedostupností obecně dostupných informací a vzdělávání.

2) Zažité mýty ke komunikaci s cílovou skupinou např. u lékařů: "my se domluvíme, vše si napíšeme". Domněnka, že lze komunikovat písemně, zapomíná na to, že porozumění češtině je u neslyšících často nedostatečné. Přečíst si příbalový leták k lékům? Přečíst si smlouvu s prodejcem nádobí? Přečíst si smlouvu o "výhodné" půjčce? Přečíst si domovní řád? Ano, neslyšící si vše přečtou, obsahu ale dostatečně nerozumějí.

3) Nedostupnost sociálních služeb řešících jiné oblasti než je přímo oblast sluchového postižení - není možné reagovat na všechny potřeby klientů, tzn. potřeby, které nesouvisejí pouze s jejich sluchovým postižením, ale s danou nepříznivou soc. situací (dále NSS), tzn. stářím, dluhy, ztrátou bydlení apod. Spolupráce se soc. službami (domovy pro seniory, azylové bydlení apod.) je velmi různorodá, neefektivní a neodpovídající komunikačním potřebám lidem s SP, jejich možnostem, volbě postupů v soc. práci, která poskytne potřebnou podporu. Tím dochází k neřešení nebo nedostatečnému řešení jejich NSS.

4) Nedostatečné kapacity sociálních služeb pro sluchově postižené. Současné kapacity nestačí na preventivní přístup, snahu o zvyšování kompetencí sílové skupiny, inovativní přístupy a využití

zlepšujících se technologií.


Jaké jsou příčiny problému?

Osoby se sluchovým postižením tvoří velice heterogenní skupinu - neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, s tinnitem (pískání v uších) či uživatelé kochleárních implantátů. Základním problémem této skupiny jsou potíže v komunikaci a v dostupnosti informací. Mezi nejvíce ohroženou skupinu patří lidé neslyšící, kteří jsou uživateli znakového jazyka (ZJ). V jejich případě jde o to, že český jazyk je pro ně jazykem "druhým", tedy jazykem cizím. Jsou proto kromě hluchoty a problémů v komunikaci ohroženi velkým informačním deficitem.

V rámci sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením (tlumočnické služby, odborné sociální

poradenství, sociální rehabilitace) se každodenně setkáváme s nutností řešení tíživých životních situací - exekuce, řešení konfliktů se sousedy, řešení následků podpisu pro klienta nevýhodné smlouvy, protiprávní propuštění ze zaměstnání či neplatná pracovní smlouva a další. V rámci těchto sociálních služeb však jsou již řešeny následky situací, do nichž se klienti často dostávají vlastní vinou, právě v důsledku nedostatku informací, nebo nesprávného porozumění situaci.

Problém je nedostatečná kapacita těchto registrovaných sociálních služeb pro osoby se sluchovým

postižením. V jejich rámci je minimum času na prevenci a osvětu v rámci cílové skupiny, neboť většinu času zabírá řešení již nastalých potíží. Služby, které se primárně zaměřující na slyšící, nezahrnují lidi s SP do svých služeb, vycházejí z předpokladu, že jsou jiné -speciální- služby pro SP. Např. v oblasti dluhové problematiky nebo drogové prevence tomu tak není.

Bagatelizace komunikačních bariér SP při využívání celé škály soc. služeb, kdy pro velkou část SP není psaná forma ČJ ke komunikaci vhodná, neovládají ji na potřebné úrovni, nebo ve stresové situaci toho nejsou schopni, jejich přirozeným jazykem je český znakový jazyk.

Problémem je i malá velikost cílové skupiny (cca 500 osob v BMO) a díky tomu nedochází k jasné a obecně přijímané formulaci jejich potřeb, a tedy ani podpory.


Co je cílem projektu?

Hlavním cílem je prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu dosáhnout zvýšení informovanosti a samostatnosti cílové skupiny a prevence vzniku tíživých životních situací, k nimž dochází v důsledku informačního a komunikačního deficitu cílové skupiny.

Dílčí cíle - vytvoření osnovy vzdělávacího programu:

1) Pravidelné přednášky a workshopy tlumočené do ZJ, nebo vedené přímo ve ZJ a přepisované

(simultánní přepis pro nedoslýchavé a ohluchlé osoby) na témata související s běžným životem, u kterých se u osob neslyšících nejvíce projevuje deficit relevantních informací. Forma přednášek: lektorovaná, zážitková, workshopy. Oblasti přednášek: finanční gramotnost, zdravotní gramotnost, právní gramotnost (sousedské vztahy, smluvní vztahy, dědictví a závěť, vlastnictví a spoluvlastnictví, podnikání, pracovní právo, dopravní právo).

2) Tlumočení veřejně dostupných vzdělávacích programů, které tak budou zpřístupněny pro cílovou

skupinu (akreditované instituce, Univerzita třetího věku apod.).

3) Poradenská činnost pro cílovou skupinu. Nabídka odborných konzultací dle zájemcem zvolené oblasti (finance, právo aj.). pro všechny zájemce z cílové skupiny. Partneři - dodavatelé odborného poradenství budou vybrání v rámci výběrových rešerší. Poradenství bude pro zájemce bezplatné. V projektu předpokládáme uskutečnění 60 poradenských intervencí / rok (5x měsíčně). Celkem 180

intervencí.

4) Vytvoření video materiálů. Výstupem z každé oblasti, v níž budou probíhat přednášky (a poradenství) budou videa ve znakovém jazyce a s českými titulky. Videa budou bezplatně přístupná na webu projektu, který bude vytvořen, budou sdílena na sociálních médiích a rozesílána všem zájemcům. Vytvoření 36 videí / interaktivních materiálů (12 / rok)

5) Zvýšit povědomí o komunikačních potřebách SP při řešení tíživých životních situací, které nejsou

primárně způsobeny sluchovým postižením.


Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Očekávané změny vycházejí z identifikovaných problémů v předešlé části. Změna vychází z hlavního cíle projektu a jeho dílčích cílů.

Bude vytvořen ucelený vzdělávací systém postavený na potřebách cílové skupiny a přizpůsobený tak,

aby byl pro cílovou skupinu maximálně dostupný. Koncept vzdělávacích aktivit bude udržitelný i po

skončení projektu.

Dále budou po dobu trvání projektu k dispozici odborné poradenské konzultace, které jsou v současnosti pro cílovou skupinu mnohdy nedostupné, např. právní poradenství. Spolupráce s odbornými poradci přinese povědomí o komunikačních a informačních potřebách cílové skupiny při řešení problémů nesouvisejících primárně se SP.

Budou k dispozici vzdělávací videa ve formátu dostupném cílové skupině (tlumočené do ZJ, titulkované) a budou využitelné pro další práci po skončení projektu.

Dojde k vytvoření podmínek pro maximální eliminaci rizika vzniku tíživých životních situací u 100 osob se sluchovým postižením žijícím v BMO a k usnadnění jejich sociální integrace.


Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

1) 40 přednášek / workshopů tlumočených do ZJ, nebo vedených přímo ve ZJ za rok, celkem 120

přednášek během projektu, na témata související s běžným životem, u kterých se u osob neslyšících

nejvíce projevuje deficit relevantních informací.

Forma přednášek: lektorovaná, zážitková, workshopy.

Oblasti přednášek: finanční gramotnost, zdravotní gramotnost, právní gramotnost.

Konání přednášek: 1 x týdně / listopad 2019 - srpen 2022

Délka přednášky: 2 x 45 minut

2) Tlumočení veřejně dostupných vzdělávacích programů pro seniory (akreditované instituce, Univerzita třetího věku apod.).

3) Poradenská činnost pro cílovou skupinu. Nabídka odborných konzultací dle zájemcem zvolené oblasti (finance, právo aj.).pro všechny zájemce z cílové skupiny. Partneři - dodavatelé odborného poradenství budou vybrání v rámci výběrových rešerší a poptávky. Poradenství bude pro zájemce bezplatné. V průběhu projektu se uskuteční 60 poradenských intervencí / rok (5x měsíčně). Celkem 180 intervencí.

4) Vytvoření video materiálů. Výstupem z každé oblasti, v níž budou probíhat přednášky (a poradenství) budou videa ve znakovém jazyce a s českými titulky. Videa budou bezplatně přístupná na webu projektu, který bude vytvořen, budou sdílena na sociálních médiích a rozesílána všem zájemcům. Vytvoření 36 videí / interaktivních materiálů (12 / rok).


Vytisknout