Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

Evropská unieKontaktní osoby projektu

Mgr. Helena Čápová (capova@snncr.cz
)  a   Bc. Kateřina Jakubová (jakubova@snncr.cz)


 
Projekt "Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící" je realizován od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Do projektu je zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace).
Cílem projektu je pomoci zapojeným organizacím zprostředkovat sluchově postiženým kvalitní sociální služby a pomoc ostatních sociálních služeb a veřejných institucí, dále zajistit pracovníkům sociálních služeb akreditované vzdělávání zaměřené na práci se sluchově postiženými osobami a zajistit počítačový program potřebný pro provoz sociální služby.
Zmíněných cílů chce projekt dosáhnout revizí metodických materiálů, nastavením efektivních postupů, zvýšením odbornosti cílové skupiny a rozvojem spolupráce s dalšími organizacemi řešícími nepříznivou sociální situaci sluchově postižených osob. Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé sociálních služeb a zaměstnanci (hlavně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní politice. 
 

První klíčová aktivita (KA1) se týká zhodnocení současných postupů při práci s klienty. Během této klíčové aktivity proběhne posouzení platných standardů kvality v sociálních službách (SQSS) a na ně navazujících metodik a dále zhodnocení sociální služby za pomoci rozhovorů s pracovníky a klienty dané soc. služby. Hodnocení standardů by se mělo týkat např. jejich aktuálnosti, funkčnosti a naplňování. Dále se tazatelé budou zaměřovat na např. identifikaci překážek v sociálním začlenění osob se sluchovým postižením, vyhodnocení metod používání sociální práce, efektivitu poskytování sociálních služeb atd.
Tato KA1 by měla probíhat přibližně rok (do září 2019) a výsledkem bude celkové zhodnocení jednotlivých sociálních služeb dané organizace a zhodnocující dokument pro všechny sociální služby vybrané zapojené organizace. 

Druhá klíčová aktivita (KA2) navazuje na KA1 a týká se aktualizace výše zmíněných  SQSS a navazujících vnitřních dokumentů poskytovatele sociální služby. Během této klíčové aktivity proběhne několik konzultací u každé ze zapojených sociálních služeb s cílem pomoci aktualizovat standardy a metodiky sociální služby.
Tato KA2 bude probíhat od března 2019 do července 2020 a výsledkem budou aktualizované SQSS a navazující metodiky pro každou ze zapojených sociálních služeb. 

 

Třetí klíčová aktivita (KA3) se týká zvyšování odbornosti v oblasti sociální práce se sluchově postiženými. V rámci této KA3 proběhne 8 metodických setkání (MS) a 12 akreditovaných seminářů (AS), které budou společné pro všechny zapojené organizace.
Metodická setkání povedou vždy dva odborníci na vybranou problematiku a bude v nich prostor pro diskusi.

Témata AS mohou být např. tato:

  • Motivace vs. manipulace klientů v sociálních službách
  • Jak se bránit nátlakovým metodám
  • Jak zvládnout syndrom vyhoření
  • Sociální práce s agresivním klientem
  • Práce s riziky při poskytování sociálních služeb
  • Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích
  • Konflikt a jeho řešení
  • Náměty na tvorbu individuálních plánů

Témata však budou primárně taková, aby odpovídaly potřebám zapojených organizací a vzdělávání jim pomohlo poskytovat kvalitní sociální služby.
KA3 bude probíhat v období od dubna 2019 do srpna 2020. O termínech a místech konání se budeme se zapojenými organizacemi domlouvat dopředu tak, aby co nejméně narušily chod daných sociálních služeb a pracovníci se mohli bez problémů účastnit.

 
Klíčová aktivita 4 (KA4) se týká zpracování funkční databáze, která bude určená pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Konkrétní obsah bude uzpůsoben dle výsledků a zjištění z ostatních KA (hlavně však z KA1). Předpokladem však je, že by se databáze týkala klientských spisů, evidence IP, přijímání zakázek, přehledu o tlumočnících, objednávkám tlumočení, výkaznictví pro kraje/města,…

 

Poslední, pátá, klíčová aktivita (KA5) se věnuje podpoře mezioborové spolupráce. V rámci této aktivity je plánováno celkem 16 mezioborových setkání, 24 konzultací, 8 popisů spolupráce v území a 16 příběhů z praxe. Dále se ke konci projektu uskuteční konference pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ke sdílení dobré praxe a zkušeností z poskytování sociální služby. Tato KA5 bude probíhat od listopadu 2018 do září 2020. 


Zapojené organizace se nemusí zapojit do všech zmíněných klíčových aktivit, avšak je velkou výhodou, pokud ano. 

Aktualizace k 16.7. 2020 : Na základě schválení Žádosti o Změnu byla realizace projektu prodloužena do 31.12. 2020.
Vytisknout